Peringkat Mitra

Diamond

Diamond

500

Point
Reward
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 8jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 40%
Bonus Sharing Nasional 5%
Motor senilai Rp. 15 Juta

Double Diamond

7500

Point
Reward
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 8jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 40%
Bonus Sharing Nasional 5%
Mobil standar senilai Rp. 150 Juta

Triple Diamond

50000

Point
Reward
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 8jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 40%
Bonus Sharing Nasional 10%
Mobil/Rumah Mewah senilai Rp. 1,5 Milyar

Membership

Basic

75

BV
Bonus Sponsor
Bonus Pairing
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel

Silver

300

BV
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 750rb/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 12%

Gold

900

BV
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 2,5jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 22%

Platinum

2100

BV
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 8jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 40%

Basic

75

BV
Bonus Sponsor
Bonus Pairing
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel

Silver

300

BV
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 750rb/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 12%

Gold

900

BV
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 2,5jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 22%

Platinum

2100

BV
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 8jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 40%

Diamond

500

Point
Reward
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 8jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 40%
Bonus Sharing Nasional 5%
Motor senilai Rp. 15 Juta

Double Diamond

7500

Point
Reward
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 8jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 40%
Bonus Sharing Nasional 5%
Mobil standar senilai Rp. 150 Juta

Triple Diamond

50000

Point
Reward
Bonus Sponsor
Bonus Pairing Rp. 8jt/hari
Bonus Reward
Bonus Cashback
Bonus Unilevel 40%
Bonus Sharing Nasional 10%
Mobil/Rumah Mewah senilai Rp. 1,5 Milyar